Hjem »

Tjenester

» Farlig avfall

Farlig avfall

Farlig avfall er et spesialfelt som krever rett kompetanse og moderne utstyr, slik at håndteringen alltid utføres trygt. Ekvatek bruker ADR-godkjent utstyr og operatørene har god kompetanse og erfaring på de tjenestene som utføres.

Det farlige avfallet suges opp på spesialiserte biler og leveres til godkjent mottak.

Ekvatek har døgnbemannet telefon 62 83 54 30 og bistår raskt i akutte situasjoner.

Våre tjenester

Kontroll og tømming av oljeutskillere

For å forhindre at oljeavfall kommer ut i avløpsnett eller vassdrag skal oljeutskillere og tilknyttete sandfang regelmessig kontrolles og tømmes. Minimum en gang i året anbefales.

Prøvetaking av utslippsvann fra oljeutskiller skal dokumenteres. Oljeinnehold i utslippsvann skal være lavere en 50mg olje pr liter vann. Prøvene sendes til laboratorium for analyse.

Avfall fra sandfang som er tilknyttet oljeutskiller er å betrakte som farlig avfall og skal håndteres riktig og leveres til godkjent mottak for videre behandling.

Årlig kontroll og tømmeavtale for oljeutskiller

Ekvatek utfører årlig kontroll og tømming av oljeutskiller, dette dokumenteres i en rapport. Rapporten inneholder eventuelle merknader, forbedringer eller anbefalinger.
Prøvetaking av utslippsvannet vil også årlig utføres, prøve sendes til godkjent laboratorium for analyse. Vi rapporterer inn dokumentasjon fra prøvetaking og kontroll/ tømming til kommunen.

Tømming, rengjøring og tank kontroll

Tanker som inneholder farlig avfall, må kontrolleres regelmessig. tank blir tømt, rengjort og nødvendige inspeksjoner utføres. Behov for tetthets prøving vurderes. Dokumentasjon etter kontroll og rengjøring utarbeides og oversendes.

Tanker som inneholder farlig avfall, må kontrolleres regelmessig. tank blir tømt, rengjort og nødvendige inspeksjoner utføres. Behov for tetthets prøving vurderes. Dokumentasjon etter kontroll og rengjøring utarbeides og oversendes.

Tømming og rengjøring av tanker

Vi tømmer og rengjør tanker. Vi transporterer bort avfallet til riktig mottak med vårt ADR godkjente utstyr.

Sanering av tank

Ved sanering tømmer og rengjør vi tank og tilhørende rørstrekk. Vi dokumenterer at tank er rengjort og tatt ut av drift.

Vi kan også fylle opp tank med leca eller singel om dette er godkjent av kommunen, etter at saneringen er utført

Gassmåling/gassfri atmosfære

Måling av arbeidsatmosfære skal alltid utføres i forkant av arbeid på tanker og trange rom. Vi utfører karlegging og målinger før og under arbeid på tanker og trange rom. på dette har vi kvalifisert personell som er registret oss arbeidstilsynet. Kvalifisert personell utfører målinger og utarbeider entringssertifikat og setter føringer/ krav til bruk av verneutstyr.

Ingen i Ekvatek entrer kummer og tanker uten å utføre gassmålinger. Tanker eller kummer entres aldri uten at det minst er to personer til stede. Alle våre produksjonsenheter har med seg minst en stykk personlig gassmåler.