Hjem »

Tjenester

» Rørinspeksjon

Rørinspeksjon og kartlegging

For å få en presis tilstandsvurdering av røret innvendig utfører Ekvatek kamerastyrte rørinspeksjoner. Det føres eller kjøres et kamera inn i røret, som overfører bilde direkte til skjerm. Dette lagres, analyseres og vi utformer en rapport etter gitte standarder, som kunden får overlevert sammen med et følgebrev.

Vi vektlegger at rapporter skal være forståelig uavhengig av rørfaglig kompetanse hos mottaker.

En rapport kan være meget enkel, med et enkelt følgebrev med en anbefaling. Eller, det kan være komplekse, store rapporter der hele ledningstrekket både innendørs og utendørs er lagt inn i kartverk eller oversiktskart innendørs er utarbeidet.
Omfanget av rapporteringen er noe man avtaler nærmere.

Våre tjenester

Rørinspeksjon

  • Rådgiving tilstandskontroll på eksisterende rør
  • Avdekking av skader eller blokkeringer
  • Årsak til driftsproblem eller andre uønskede hendelser
  • Rørinspeksjon til bruk av forprosjektering
  • Nyanlegg kontroll / tredjepartskontroll

Innmålingstjenester

Innmåling av rør, kummer, VA-punkter og ledningstraseer Ekvatek måler vi inn kummer og ledningsnett med eget landmålerutstyr. Vi har god kompetanse i Gemini VA og er i flere geografiske områder godkjent for å direkte legge inn eller rette opp i kartverk. Vi utfører innmåling av ledningstrasé og kummer med GPS RTK i forbindelse ved kartlegging av VA-nett.
  • Ved innmåling av ledningstrasé brukes sonde på kamerautstyret. Denne peiles og punktene merkes på bakken. Punktene måles inn med GPS-utstyr.
  •  Ved innmåling av kummer blir kummene målt med GPS-utstyr. Deretter lages et kumkort, med all informasjon om kummen, herunder ledninger, utstyr, høyder på ledninger og bilde dokumentasjon.

Trasésøking og peiling av rør

Utføres med søker/ peiler, som peiler frem sonder som er ført på plass i vann eller avløpsrøret med rørinspeksjonskamera eller stakefjør. I tillegg kan dette utføres ved bruk av strømsettingsmetoden. Peilingen merkes på bakken og måles inn hvis ønskelig.